OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i DOSTAWY

§ 1

[Definicje]

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy określenia i sformułowania oznaczają:

1) „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy;

2) „Umowa” – umowę sprzedaży zawieraną przez Sprzedającego i Kupującego nie będącego konsumentem, przy czym za umowę uznaje się również zamówienie złożone przez Kupującego zaakceptowane przez Sprzedającego;

3) „Sprzedający” – Exploteam spółka cywilna Marta Konieczny, Katarzyna Olesińska z siedzibą Będzin(42- 500), ul. Modrzejowska 50/14, NIP: 6252446000, REGON: 242864902;

4) „Kupujący” – podmiot, który zawarł Umowę ze Sprzedającym;

5) „Strony” – Sprzedający i Kupujący;

6) „Towar” – Przedmiot Umowy.

 

§ 2

[Postanowienia wstępne]

1. OWS określają prawa i obowiązki Stron oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedającego.

2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z podmiotami innymi niż konsumenci, chyba, że Strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWS i Umowy znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Umowy.

4. Wszelkie ustne oświadczenia Stron są wobec nich wiążące wyłącznie, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej.

5. Wszelkie informacje zawarte w katalogach, folderach, materiałach handlowych i reklamowych oraz stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.

 

§ 3

[Zawarcie umowy]

1. Zamówienie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

1) firmę, adres, numer NIP Kupującego,

2) określenie zamawianego Towaru z powołaniem się na jego nazwę handlową,

3) termin, miejsce i warunki wydania Towaru.

2. Umowa zostaje zawarta w momencie jednoznacznej akceptacji zamówienia przez Sprzedającego. Dopuszcza się prowadzenie korespondencji wyłącznie w postaci elektronicznej.

3. Sprzedający ma prawo do dokonywania zmian w oferowanych Towarach, w tym w Towarze stanowiącym przedmiot zamówienia, o ile zmiana ta nie wpłynie negatywnie na parametry techniczne Towaru.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak odpowiedzi Sprzedawcy na zamówienie nie może zostać interpretowane jako przyjęcie oferty.

5. OWS podane są do wiadomości Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego. Kupujący akceptując ofertę Sprzedającego i składając zamówienie akceptuje niniejsze OWS. Jednocześnie jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjmuje niniejsze OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

 

§ 4

[Cena, termin oraz warunki płatności]

1. Cenę określoną w walucie obcej przelicza się na złote polskie według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.

2. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar lub jego część, jak również do obniżenia ceny. Termin zapłaty zostanie każdorazowo wskazany przez Sprzedającego na fakturze. 3. Sprzedający ma prawo uzależnić realizację Umowy od dokonania przedpłaty lub przedstawienia przez Kupującego odpowiedniego zabezpieczenia wykonania Umowy. W przypadku ustalenia przez Strony terminów płatności za Towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą natychmiastową wymagalność pozostałej części ceny.

4. W razie opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

§ 5

[Dostawa i odbiór Towaru]

1. Odbiór Towaru następuje w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedawcę, chyba, że Strony pisemnie dokonały odmiennych ustaleń.

2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez Sprzedającego, jeśli Towar został wydany Kupującemu z magazynu Sprzedającego lub opuścił magazyn Sprzedającego przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Jeśli wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości do wysyłki lub odbioru Towaru, dokonane przez Sprzedającego przed upływem uzgodnionego terminu dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.

3. Kupujący ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności Towaru z umową pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika Sprzedającego lub przewoźnika.

4. Z odbioru Towaru Strony sporządzą protokół potwierdzający odbiór Towaru bez zastrzeżeń. Podpisanie przez Kupującego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu odbioru Towaru oznacza, że Kupujący nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu Towaru oraz, że Towar w chwili wydania nie miał widocznych wad ani uszkodzeń i odpowiadał całkowicie wymaganiom Kupującego oraz zapewnieniom Sprzedającego. W razie wysyłki Towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany odesłać Sprzedającemu podpisany protokół odbioru Towaru niezwłocznie po otrzymaniu Towaru, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

5. Kupujący obowiązany jest do podpisania protokołu potwierdzającego odbiór Towaru bez zastrzeżeń także w przypadku zaniechania przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3.

6. W razie, gdy Kupujący nie odbiera Towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia Towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu wszelkich poniesionych w związku z tym kosztów oraz dodatkowego wynagrodzenia za składowanie Towaru w wysokości 0,5% wysokości ceny brutto przewidzianej w Umowie za każdy dzień przechowania.

7. Jeśli opóźnienie w odbiorze Towaru przekracza dwa tygodnie lub przez ten okres Kupujący odmawia przyjęcia Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części. W przypadku odstąpienia od umowy z tejże przyczyny Sprzedającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia od Kupującego kary umownej w wysokości 20% wysokości ceny brutto przewidzianej w Umowie. Sprzedający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie Towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedający jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie Towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.

 

§ 6

[Zastrzeżenie własności, przejście ryzyka]

1. Do czasu zapłaty całości ceny wskazanej w Umowie lub na fakturze Towar pozostaje własnością Sprzedającego.

2. W celu umożliwienia identyfikacji Towaru Kupujący zobowiązuje się do nieusuwania oznaczeń (tabliczek znamionowych, firmowych) Towaru przed całkowitą zapłatą ceny.

3. W przypadku, gdy Towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty Strona 2 z 2 lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania Towaru Kupującemu.

4. W przypadku, gdy Kupujący odbiera Towar własnym środkiem transportu, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania Towaru Kupującemu z magazynu Sprzedającego.

 

§ 7

[Rękojmia i gwarancja jakości]

1. Sprzedający udziela 12-miesięcznej gwarancji na zakupiony Towar. Okres gwarancji zaczyna swój bieg od momentu odbioru Towaru przez Kupującego lub jego doręczenia Kupującemu przez przewoźnika.

2. Umowa oraz OWS stanowią dokument gwarancyjny.

3. Gwarancja obejmuje wady fizyczne Towaru, ujawnione w okresie gwarancyjnym i wynikłe z przyczyny tkwiącej w Towarze.

4. W przypadku ujawnienia wad Kupujący winien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia wady, powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę składając pisemne zawiadomienie o wadzie pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym i uznane przez Sprzedającego w ramach poniżej opisanej procedury gwarancyjnej, stanowią podstawę do otrzymania zwrotu ceny Towaru lub otrzymania nowego Towaru w zamian za Towar wadliwy.

6. Warunkiem rozpatrzenia zawiadomienia o wadzie jest przedstawienie dowodu zakupu Towaru. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wadzie od Sprzedawcy .

7. W przypadku, gdy zawiadomienie o wadzie okaże się zasadne Sprzedawcy dokona na rzecz Kupującego zwrotu ceny zakupu Towaru lub wyda nowy Towar w zamian za Towar dotknięty wadą – wybór sposobu wykonania gwarancji należy wyłącznie do Sprzedającego.

8. Gwarancja nie obejmuje normalnego, eksploatacyjnego zużycia Towaru.

9. Gwarancją nie są objęte następujące uszkodzenia:

1) wady powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania Towaru,

2) wady powstałe przy niezachowaniu warunków określonych w kartach technicznych Towaru oraz instrukcjach Sprzedającego,

3) wady powstałe wskutek niezachowania odpowiednich norm oraz zasad użytkowania,

4) wady powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji Towaru,

5) wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych,

6) wady powstałe na skutek zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej.

10. Uprawnienia wynikające z gwarancji wygasają przed terminem, na który gwarancja została udzielona w razie wykorzystywania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub wbrew instrukcjom Sprzedającego.

11. Sprzedawca nie odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Towaru.

 

§ 8

[Ograniczenie odpowiedzialności, siła wyższa]

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez Towar po jego dostarczeniu do Kupującego.

2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego wyłącznie za rzeczywistą szkodę wynikającą z rażącego niedbalstwa Sprzedającego, do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 50% ceny Towaru zapłaconej przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w skutek zdarzenia siły wyższej. Dla celów OWS siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, pomimo zachowania należytej staranności, które wystąpiło po dniu zawarcia Umowy i które uniemożliwiło należyte wykonanie umowy w całości lub w części. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności takie zdarzenia jak powódź, trzęsienie ziemi, pożar, epidemie, akty terrorystyczne, wojny lub strajki o charakterze ogólnokrajowym bądź branżowym.

§ 9

[Poufność informacji]

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji o warunkach zawartych umów oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie uzyskanych podczas negocjacji, zawarcia oraz wykonania umowy do której stosuje się OWS, na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.

2. Wykorzystywanie danych i informacji w innych celach, niż służących realizacji umowy, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze stron.

3. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.

4. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedającego. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

§ 10

[Prawa autorskie i własności przemysłowej]

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności i ochronę praw autorskich oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do rycin, rysunków, kalkulacji, ilustracji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym, schematów oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu przy zawieraniu umowy objętej niniejszymi OWS. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z realizację Umowy i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.

 

§ 11

[Rozwiązywanie sporów]

1. W razie zaistnienia sporu powstałego na tle stosunku zobowiązaniowego, do którego zastosowanie znajdują niniejsze OWS strony w pierwszej kolejności podejmą próby polubownego rozwiązania sporu. Niniejsze postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny, o którym mowa w art. 1161 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.).

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

§ 12

[Postanowienia końcowe]

1. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

2. Cesja wszelkich praw i obowiązków Kupującego wynikających z Umowy oraz OWS jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych OWS lub Umowie wyłączne zastosowanie mają przepisy prawa polskiego z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 z późn. zm.) oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 284).

4. Powołane w treści OWS tytuły paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.

5. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 1 września 2018r.